Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Biny, Damazego, Waldemara
Dzisiaj jest: 11 grudnia 2019

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Wydawanie dowodu osobistego
Kategoria:Sprawy obywatelskie
Rodzaj:Dowód osobisty
Termin załatwienia:30 dni (termin wyznaczony przez MSW). W sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania administracyjnego do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni od złożenia wniosku zawierające wszystkie wymagane dokumenty i załączniki i wprowadzenia do komputera.
Tryb odwoławczy:Od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, które składa się w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łowicza.
Opłaty:Nie podlega opłacie
Miejsce złożenia dokumentów:Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Łowiczu Stary Rynek 1, pok.25 w godzinach pracy Urzędu
poniedziałek, wtorek, czwartek 8.00 – 16.00
środa 8.00 – 17.00
piątek 8.00 – 15.00
tel. 46 830 91 26; 46 830 91 70
Dodatkowe informacje:
 1. Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:
  • osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny
  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców
  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny
  • osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator
 2. Wniosek można złożyć w organie dowolnej gminy na terytorium RP
 3. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek osobiście (bez rodzica czy opiekuna) nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin
 4. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność, wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią dzieci do 5 roku życia
 5. Do wniosku załącza się 1 kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 6. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 7. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniającą powyższe wymogi.
 8. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia zdjęć w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć zdjęcia z nakryciem głowy jeżeli załączy zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Polsce. W sytuacji gdy wniosek składany jest w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo dokument elektroniczny opatrzony przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym zawierający orzeczenie lub zaświadczenie. Wniosek wraz z załącznikami opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.
 9. Z wnioskiem o wydanie dowodu należy wystąpić co najmniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu i niezwłocznie w razie zmiany danych w nim zawartych oraz utraty lub uszkodzenia.
 10. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie gminy, w którym został złożony wniosek.
  Dowód osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych ( do 13 roku życia) odbiera rodzic albo opiekun prawny.
  Dowód osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (po ukończeniu 13 roku życia) odbiera ta osoba, rodzic albo kurator. Dowód może zostać odebrany przez rodzica niebędącego wnioskodawcą.
 11. Osoba, która nie może osobiście złożyć wniosku o wydanie dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody powiadamia organ, który zapewni przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby. W takim przypadku odbioru dowodu może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.
 12. Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dokument celem jego unieważnienia i fizycznego uszkodzenia poprzez przecięcie lub przedziurkowanie w taki sposób , aby uszkodzeniu uległa fotografia wraz ze znakiem holograficznym. Po dokonaniu tych czynności, unieważniony dowód zwracany jest jego posiadaczowi.
 13. Wraz z dowodem, posiadacz otrzyma kopertę z kodem PUK umożliwiającym odblokowanie certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu. W przypadku nieodebrania kodu przez posiadacza przy odbiorze dowodu osobistego, będzie on przechowywany w dokumentacji związanej z dowodem osobistym, a posiadacz będzie mógł dokonać odbioru tego kodu w każdym czasie po odbiorze dowodu.
Wymagane dokumenty:
 1. wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 2. 1 aktualna fotografia odzwierciedlająca, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami ( powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku)
 3. odpis skrócony aktu urodzenia bądź małżeństwa oraz dokument poświadczający obywatelstwo polskie ( tylko w przypadku niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL).
 4. dotychczasowy dowód osobisty celem ustalenia tożsamości
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017r., poz. 1464 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015r. poz. 212 z późn.zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. poz.400)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 23)
Treść:Postępowanie w razie wymiany dowodu osobistego z powodu:
 • upływu terminu ważności dowodu,
 • zmiany danych zawartych w dowodzie,
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza
 • unieważnienia certyfikatów
 • żądania wymiany dowodu
  • na dowód z warstwą elektroniczną
  • w którego warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia
  • uniemożliwiającego identyfikację i uwierzytelnienie lub złożenie podpisu osobistego
 • całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnienia posiadacza, w którego dowodzie w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego
 • upływu terminu zawieszenia dowodu
Załączniki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2007-10-21 12:10:41)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2019-03-04 15:23:06)
Liczba odwiedzin: 9489
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij