Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Juliana, Łukasza
Dzisiaj jest: 18 października 2019

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Zameldowanie na pobyt stały
Kategoria:Sprawy obywatelskie
Rodzaj:Sprawy meldunkowe
Termin załatwienia:Niezwłocznie.
W przypadku, kiedy zgłoszenie budzi uzasadnione wątpliwości sprawę rozpatruje się na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności , w terminie 30 lub 60 dni.
Tryb odwoławczy:Od decyzji wydanej na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łowicza w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Opłaty:Bez opłat - czynność materialno-techniczna
Opłata skarbowa – 10 zł od wydanej decyzji administracyjnej
Jednostka odpowiedzialna:Wydział Spraw Obywatelskich
Dodatkowe informacje:Zgłoszenia zameldowania na pobyt stały dokonuje się na formularzach meldunkowych „Zgłoszenie pobytu stałego”, w terminie 30 dni od dnia przybycia do miejsca pobytu stałego.
 • Wniosek składa się w formie dokumentu elektronicznego (dostępność na platformie ePUAP),
 • osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie w formie określonej w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku , poz. 1257 z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych zameldowania dokonuje przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Formularz wypełnia się komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami. Formularz może być sporządzony przez pracownika Urzędu w postaci wydruku z systemu informatycznego , w obecności osoby dokonującej zgłoszenia na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL. Potwierdzenia wiarygodności danych zawartych w formularzu dokonuje osoba w postaci własnoręcznego podpisu. Dokonując zameldowania na pobyt stały lub czasowy w formie dokumentu elektronicznego np. na platformie ePUAP, dołącza się do formularza dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a w przypadku gdy dana osoba nie jest właścicielem lokalu dołącza się do formularza dokument elektroniczny (lub jego odwzorowanie cyfrowe) zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub jego odwzorowanie cyfrowe (skan). Składając formularz osobiście w urzędzie właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu potwierdza fakt pobytu danej osoby własnoręcznym podpisem. Rejestrując zameldowanie, zainteresowana osoba przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, na wniosku meldunkowym w formie czytelnego podpisu oraz okazuje do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu. Przy zameldowaniu można zgłosić jednocześnie wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego. W tym celu należy wypełnić formularz „ zgłoszenie pobytu stałego” i wskazać adres, z którego dana osoba chce być wymeldowana. Organ meldunkowy, po rejestracji zameldowania stałego, wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Zaświadczenie ważne jest do chwili zmiany miejsca zameldowania. Zameldowania na pobyt stały noworodka urodzonego w Polsce (którego rodzice zamieszkują na stałe w Polsce) dokonuje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przy sporządzeniu aktu urodzenia dziecka. W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości lub braku potwierdzenia faktu zamieszkiwania przez właściciela (najemcę), o dokonaniu zameldowania rozstrzyga Burmistrz Miasta Łowicza, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w formie decyzji administracyjnej. W przypadku złożenia wniosku o wydanie rozstrzygnięcia (decyzji) w sprawie zameldowania należy dokonać zapłaty opłaty skarbowej w wys. 10 zł (za wydanie decyzji).

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się:
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Łowiczu, ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz,
 • bezgotówkowo na rachunek bieżący Urzędu Miejskiego w Łowiczu - BGŻ S.A. Warszawa 76 2030 0045 1110 0000 0236 7380
Wymagane dokumenty:
 • Zgłoszenie pobytu stałego.
 • Dowód osobisty (do wglądu) lub paszport (pełnomocnik przedstawia dowód osobisty i akt pełnomocnictwa).
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub budynku (np. umowa najmu, decyzja przydziału lokalu, akt notarialny, wypis z rejestru gruntów, odpis księgi wieczystej, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej.
Podstawa prawna:
 • Art. 2, art.7, art. 8, art. 10, art. 24, art. 25 ust.1-3, art. 26, art. 31 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 roku, poz.657 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U z 2017 roku, poz. 2411).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1827 z późn. zm.).
Załączniki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2007-10-21 16:42:32)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2018-05-24 10:21:41)
Liczba odwiedzin: 4258
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij