Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra
Dzisiaj jest: 19 października 2019

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Kategoria:Działalność gospodarcza
Rodzaj:Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Termin załatwienia:Zezwolenie jest wydawane przez Burmistrza, po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Tryb odwoławczy:Od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach w terminie 14 dni, za pośrednictwem organu wydającego.
Opłaty:Zależna od wartości sprzedaży w roku poprzednim; jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła:
 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim,
 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) wnosi opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi opłatę w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
Jeżeli wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości o której mowa powyżej, wnoszą opłatę w następującej wysokości:
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % oraz na piwo,
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa),
 • 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
Wartość sprzedaży kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
Jednostka odpowiedzialna:Wydział Spraw Lokalowych i Działalności Gospodarczej
Miejsce złożenia dokumentów:Sekretariat Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Stary Rynek 1, pok. 7,
tel. 830-91-51, 52
Dodatkowe informacje:Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
 • posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń,
 • zaopatrywanie w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
 • posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,
 • wykonywanie działalności gospodarczej zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu
 • zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14. dni od dnia powstania zmiany,
 • prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy,
 • przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa;
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia do 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach:
 • do 31 stycznia,
 • do 31 maja,
 • do 30 września;
Wpłaty należy wnosić do kasy Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miejskiego
Bank BGŻ BNP Paribas SA
nr 76 2030 0045 1110 0000 0236 7380
Wymagane dokumenty:Wniosek o wydanie zezwolenia (DRUK) - zawierający:
 1. oznaczenie rodzaju zezwolenia,
 2. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników, ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
 3. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 4. przedmiot działalności gospodarczej,
 5. adres punktu sprzedaży,
 6. adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)
 7. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 8. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 9. decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm. oraz z 2016 r. poz.65).
Wyżej wymienione dokumenty muszą być aktualne, załączone w oryginale lub w formie odpisu dokumentów których zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487),
 • Uchwała Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2003 r. Nr XIII/84/2003 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie miasta Łowicza,
 • Uchwała Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 listopada 2007 r. Nr XVIII/155/2007 w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miasta Łowicza liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży
Załączniki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2007-10-21 20:10:15)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2017-04-19 10:47:12)
Liczba odwiedzin: 3359
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij