Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Mikołaja, Piotra
Dzisiaj jest: 19 maja 2019

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Urząd Miejski


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Wydział Organizacyjny
Symbol: OR
Adres: Stary Rynek 1
Pokój: 13
Nr telefonu: 46 830 91 13, 830 91 09
Fax: 46 830 91 60
Do Wydziału Organizacyjnego należą sprawy:

 1. wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu RP, Prezydenta RP, i samorządu terytorialnego oraz referendów stosownie do obowiązujących przepisów,
 2. zapewnienie obsługi Sekretariatu Burmistrza i Zastępcy w tym między innymi:
  • przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
  • prowadzenie rejestrów korespondencji,
  • wysyłanie korespondencji i przesyłek,
  • udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby – kierowanie ich do właściwych wydziałów lub stanowisk pracy,
  • przygotowywanie pomieszczeń i obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza,
  • organizacja przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Burmistrza i jego Zastępców,
  • prowadzenie rejestru przyjęć interesantów,
  • nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych.
 3. opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu,
 4. zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu - wdrożenie nowych metod i technik zarządzania,
 5. prowadzenie zbiorczej ewidencji zarządzeń Burmistrza,
 6. prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków wpływających do Urzędu i przekazywanie ich Wydziałom oraz innym jednostkom do załatwienia wg. właściwości,
 7. prowadzenie spraw osobowych i emerytalno - rentowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta z wyłączeniem szkół i przedszkoli w tym m.in:
  • przygotowanie umów o pracę , czy innego form nawiązania stosunku pracy,
  • przygotowanie angaży, przeszeregowań, awansów,
  • wyliczanie nagród jubileuszowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • przygotowanie wniosków i pism premiowych dla dyrektorów jednostek organizacyjnych i pracowników obsługi w Urzędzie,
  • kierowanie pracowników na badania lekarskie wstępne i okresowe,
  • przygotowanie pełnej dokumentacji osób ubiegających się o świadczenia emerytalno - rentowe,
  • wydawanie świadectw pracy byłym pracownikom Urzędu i placówek oświatowych,
 8. zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy oraz osób fizycznych, z którymi Urząd zawiera umowy cywilno – prawne,
 9. gospodarowanie etatami i funduszami wynagrodzeń oraz nadzór nad ruchem kadrowym;
 10. prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników;
 11. prowadzenie spraw socjalnych m.in:
  • przygotowanie umów o pożyczkę z ZFŚS,
  • przyjmowanie podań i przygotowanie wykazu osób uprawnionych do korzystania z dopłat do wczasów, talonów i innych form korzystania z pomocy z ZFŚS,
 12. sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i wynagrodzeń w Urzędzie, o ruchu kadrowym oraz innych na potrzeby GUS,
 13. prowadzenie spraw z zakresu szkoleń i badań pracowników zgodnie z przepisami z zakresu bhp;
 14. prowadzenie rejestru wyjazdów służbowych;
 15. obsługa techniczna kontroli zewnętrznych , prowadzenie książki kontroli zewnętrznych, przechowywanie dokumentacji z kontroli i publikowanie informacji dotyczącej kontroli w Biuletynie Informacji Publicznej,
 16. organizowanie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy staży oaz robót publicznych dla osób bezrobotnych,
 17. prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw Burmistrza,
 18. Przyjmowanie oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń zgodnie z ustawa o samorządzie gminnym,
 19. prowadzenie spraw związanych z korzystaniem do celów służbowych z samochodów prywatnych przez pracowników Urzędu i kierowników jednostek podległych,
 20. gospodarka lokalami i majątkiem ruchomym będącym w dyspozycji Urzędu,
 21. prowadzenie bieżących remontów budynków administracyjnych i inwentarza biurowego oraz istniejących instalacji;
 22. prowadzenie ksiąg inwentarzowych;
 23. zapewnienie technicznych warunków pracy Urzędu, a w szczególności:
  • administrowanie budynkiem, w tym: prowadzenie spraw najmów, dzierżaw itp.,
  • prowadzenie adaptacji, remontów i napraw oraz bieżąca konserwacja budynku Urzędu i pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Urząd,
  • obsługa spraw związanych z ochroną budynku,
  • utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,
  • opracowywanie zakresu zamówień publicznych dotyczących: urządzeń
  • biurowych, zaopatrzenia Urzędu w materiały biurowe i eksploatacyjne, usług remontowych,
  • zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
  • ewidencjonowanie składników majątkowych będących w posiadaniu Urzędu,
  • prowadzenie gospodarki drukami, formularzami i pieczęciami,
  • prowadzenie gospodarki materiałami biurowymi i kancelaryjnymi.
 24. zaopatrywanie Urzędu w dzienniki, czasopisma, wydawnictwa, literaturę fachową oraz prowadzenie ewidencji i likwidacji księgozbioru,
 25. dbałość o umieszczanie flag w budynku Urzędu w okresach zbliżających się świąt narodowych i innych ważnych uroczystości,
 26. dbałość o należyty stan szyldów, tablic informacyjnych i oznakowań Urzędu,
 27. analizowanie kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych,
 28. planowanie i opracowywanie założeń projektu budżetu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia, mediów, usług remontowych i pozostałych, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, podróży krajowych i zagranicznych i innych,
 29. zapewnienie technicznych warunków pracy Rady Miejskiej i poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu,
 30. prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów budowlanych i p.poż. w Urzędzie,
 31. zapewnienie sprawnego działania urządzeń biurowych i łączności,
 32. nadzór nad pracownikami obsługi Urzędu,
 33. prowadzenie spraw wynikających z ustawy kodeks postępowania cywilnego, a mianowicie:
  • przyjmowanie pism sądowych (art. 138 § 1),
  • przyjmowanie pism sądowych w wypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w jego miejscu zamieszkania (art. 139 § 1 i 2),
  • wywieszanie w swoim lokalu ogłoszenia o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane (art. 144 § 2),
  • składanie na wezwanie sądu urzędowo poświadczonych dokumentów w celu odtworzenia akt sądowych (art. 722 § 1),
  • udzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji (art. 761 § 1),
  • przyjmowanie obwieszczeń (art. 954 pkt. 1, art. 945, art. 955).
 34. sporządzanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska, odpadów oraz nośników energii;
 35. prowadzenie archiwum zakładowego;
 36. doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją;
 37. koordynowanie Biuletynu Informacji Publicznej,
 38. dbałość o wizerunek Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych m. in. poprzez utrzymywanie kontaktu z mediami, organizację i obsługę konferencji prasowych, przygotowywanie serwisów informacyjnych i ewentualnych sprostowań do prasy;
 39. prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych Miasta,
 40. prowadzenie rejestrów oraz drukowanie kart: „Duża Rodzina 3+” i „Seniora”,
 41. wykorzystywanie multimedialnych form informacji o mieście, w tym bieżące redagowanie miejskiej strony internetowej;
 42. prowadzenie spraw związanych z używaniem herbu miasta przez osoby fizyczne i prawne;
 43. koordynowanie działań podległego Biura Rady Miejskiej,
 44. wykonywanie innych czynności związanych z zakresem zadań Wydziału.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2007-10-11 13:38:58)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2016-07-20 11:29:33)
Liczba odwiedzin: 6212
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij