Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Wiktora, Kryspina. Tymoteusza
Dzisiaj jest: 21 maja 2019

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Urząd Miejski


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Wydział Spraw Społecznych
Symbol: SS
Adres: Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz
Pokój: 19
Nr telefonu: 46 830 91 19, 830 91 10, 830 91 44
Fax: 46 830 91 60
Naczelnik Wydziału: Małgorzata Nowak
Do Wydziału Spraw Społecznych należą sprawy:
 1. realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty oraz nadzór nad działalnością szkół podstawowych i gimnazjów, a w szczególności:
  • nadzór nad przygotowywaniem projektów organizacyjnych gimnazjów, i szkół podstawowych do zatwierdzenia,
  • analiza sprawozdań sporządzanych przez szkoły podstawowe i gimnazja oraz sporządzanie sprawozdań zbiorczych,
  • prowadzenie spraw osobowych dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów,
  • przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów na stanowisko dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów,
  • przygotowywanie ocen cząstkowych pracy dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów;
  • współpraca z Kuratorium Oświaty w zakresie spraw dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych;
  • współpraca ze związkami zawodowymi w sprawach oświatowych;
 2. nadzór nad działalnością Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Łowiczu,
 3. współdziałanie i nadzór merytoryczny nad działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Obsługi Przedszkoli Miejskich, w szczególności w zakresie:
  • analiza sprawozdań finansowych sporządzanych przez podległe jednostki,
  • wnioskowanie w sprawach nagród, kar, wysokości wynagrodzenia dla dyrektora danej jednostki;
 4. wnioskowanie w sprawie tworzenia, przekształcania oraz likwidacji placówek pozostających w zakresie działania Wydziału;
 5. współpraca ze szkołami podstawowymi i gimnazjami w pozyskiwaniu środków zewnętrznych dla szkół,
 6. prowadzenie spraw związanych z dowożeniem uczniów do szkół, w tym uczniów niepełnosprawnych,
 7. wspieranie organizacji konkursów dla uczniów,
 8. rozpatrywanie wniosków i udzielanie nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli zapomóg zdrowotnych,
 9. rozpatrywanie wniosków i udzielenie stypendiów Burmistrza Miasta dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wysokie wyniki w nauce,
 10. opiniowanie planów inwestycji i remontów nadzorowanych placówek w zakresie ich celowości;
 11. przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz udział w pracach komisji kwalifikacyjnych w sprawie stopni awansu zawodowego;
 12. wydawanie decyzji w zakresie nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielom szkół podstawowych i gimnazjów,
 13. wydawanie opinii w sprawach przeniesień służbowych nauczycieli oraz powierzania stanowisk kierowniczych i odwołania z nich dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów;
 14. kierowanie nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów do uzupełnienia obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych;
 15. organizowanie doradztwa metodycznego dla nauczycieli oraz podejmowanie działań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 16. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nauczycielom i dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjów nagród organu prowadzącego oraz wnioskowanie w sprawach nagród resortowych i państwowych dla dyrektorów w/w placówek;
 17. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz koordynacja działań w zakresie organizacji konkursów oraz uroczystości okolicznościowych;
 18. koordynowanie działań związanych ze sporządzaniem sprawozdań i analiz zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej;
 19. wydawanie decyzji w zakresie dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników;
 20. wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych;
 21. wydawanie decyzji o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej;
 22. koordynacja opracowania Programu Współpracy Miasta Łowicza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz:
  • prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konkursu ofert na zadania z zakresu oświaty i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
  • prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów na przekazanie dotacji z zakresu oświaty i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
  • kontrola merytoryczna prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przeprowadzanie analiz merytorycznych sprawozdań przedkładanych Wydziałowi przez dotowane organizacje;
  • wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 23. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i rozliczaniem dotacji dla publicznych i niepublicznych szkól podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Miasta Łowicza przez osoby prawne lub osoby fizyczne;
 24. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych;
 25. ustalanie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów;
 26. kontrola realizacji obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat zameldowanych na terenie Miasta Łowicza;
 27. prowadzenie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
Wydział realizuje zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności:
 1. opracowywanie projektów miejskich programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, sprawozdań z ich realizacji oraz koordynowanie zadań wynikających z tych programów;
 2. udział w gospodarowaniu środkami finansowymi przeznaczonymi w budżecie miasta na realizację zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;
 3. przygotowywanie analiz i ocen funkcjonowania systemu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii;
 4. przedstawianie wniosków, występowanie z inicjatywami dotyczącymi ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz leczenia odwykowego;
 5. współpraca z mediami w zakresie propagowania działań związanych z realizacją programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;
 6. współdziałanie i prowadzenie działań wspomagających działalność instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii;
 7. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 8. wspólnie z Wydziałem Spraw Lokalowych i Działalności Gospodarczej przygotowywanie projektów uchwał w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w Łowiczu;
 9. monitorowanie zadań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.”,
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2008-03-06 15:03:51)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2016-07-20 12:20:35)
Liczba odwiedzin: 6093
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij