Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Małgorzaty, Andrzeja, Sary
Dzisiaj jest: 13 lipca 2024

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Rada Miejska


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Rada to organ, reprezentujący daną społeczność czy tez organizację, zajmujący się administrowaniem, ustawodawstwem i sprawowaniem sądów. W Polsce od średniowiecza Rady tworzyły rajcowie (obecnie radni) i burmistrz. Wybierani oni byli, później także mianowani, na czas określony lub dożywotnio. Początkowo reprezentowali ogół mieszkańców, później - w związku z ograniczeniem kręgu kandydatów na rajców do członków ławy miejskiej i cechu - przewagę w radach zyskał patrycjat. W takiej formie zostały zniesione w miastach królewskich przez Konstytucję 3 Maja (1791 r.).

Rozwiązane na ziemiach zaboru rosyjskiego, w zaborze pruskim od 1808 r. i austriackim od 1866 r. stały się organem wybieralnym o kompetencjach uchwałodawczych i kontrolnych. Po 1918 r. wprowadzone w miastach byłego zaboru rosyjskiego, istniały do 1939 r. W 1990 r. zostały przywrócone w gminach posiadających status miast.

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Ustawa mówi, że jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, rada nosi nazwę rady miejskiej.

Na czele rady stoi przewodniczący i wiceprzewodniczący w liczbie od 1 do 3. Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
 1. uchwalanie statutu gminy,
 2. ustalanie wynagrodzenia burmistrza/wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek burmistrza/wójta,
 4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 5. uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. uchwalanie programów gospodarczych,
 7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  • zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
  • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza/wójta,
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
  • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
  • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
 10. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
 12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 14. podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.), a także wznoszenia pomników,
 15. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_gminy

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2013-01-15 11:01:47)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2024-01-23 15:21:43)
Liczba odwiedzin: 18434
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij