Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Heleny, Wiesława
Dzisiaj jest: 22 maja 2024

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Urząd Miejski


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Stanowisko do Spraw Zarządzania Kryzysowego
Inspektor: Maria Solarek
Do zadań stanowiska do Spraw Zarzadzania Kryzysowego należą sprawy:
 1. opracowywanie dla potrzeb Urzędu Miejskiego aktów prawnych oraz dokumentów wykonawczych w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
 2. ustalanie szczegółowego planu zasadniczych zamierzeń w zakresie obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego określonych przez Starostę dla potrzeb Miasta oraz jednostek podległych, w tym zakładów pracy;
 3. zbieranie materiałów tematycznych do opracowywanych analiz, sprawozdań i informacji oraz bieżące współdziałanie w tym zakresie z administracją rządową i samorządową oraz sąsiednimi jednostkami samorządowymi;
 4. współdziałanie ze stanowiskiem pracy ds operacyjnych w zakresie opracowywania i utrzymania w aktualności planu reagowania kryzysowego;
 5. opracowywanie i utrzymywanie w bieżącej aktualizacji dokumentacji „Stałego Dyżuru” dla potrzeb Burmistrza oraz koordynacja prac w tym zakresie;
 6. udostępnianie danych dotyczących infrastruktury Miasta, spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego z zachowaniem przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej dla potrzeb Sił Zbrojnych, kierowników miejskich służb, inspekcji i straży, a także organów kontrolnych;
 7. przygotowywanie projektów aktów prawnych, określających zasady i tryb realizacji zadań w wyższych stanach gotowości obronnej państwa oraz koordynacja tych zadań w jednostkach podległych Burmistrzowi;
 8. współdziałanie z administracją rządową i samorządową w zakresie zadań związanych z budownictwem schronowym;
 9. współdziałanie z miejskimi służbami, inspekcjami i strażami, jednostkami podległymi Burmistrzowi, sąsiednimi gminami oraz innymi jednostkami i organizacjami w zakresie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym, klęskami i innymi zagrożeniami, a także w zakresie spraw dotyczących zadań obronnych i obrony cywilnej;
 10. współudział w pracach dotyczących obsługi organizacyjnegoo technicznej szkoleń, ćwiczeń organizowanych w zakresie spraw obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
 11. współudział w organizacji i prowadzeniu kontroli w jednostkach podległych Burmistrzowi oraz w wytypowanych zakładach pracy w zakresie zadań ustalonych przez Szefa OC Miasta Łowicza;
 12. przestrzeganie w działalności służbowej obowiązujących przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 13. organizacyjno-techniczna obsługa posiedzeń Miejskiego Zespołu Reagowania, w tym:
  • zawiadamianie o posiedzeniach,
  • protokołowanie i przesyłanie wniosków i ustaleń z posiedzeń,
  • przechowywanie dokumentacji dotyczącej prac Miejskiego Zespołu Reagowania,
 14. planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej w tym sporządzanie i aktualizacja ocen zagrożenia dla potrzeb OC i zarządzania kryzysowego;
 15. ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych dla jednostek podległych Burmistrzowi Miasta, w tym wytypowanych zakładów pracy i podmiotów gospodarczych na terenie Miasta;
 16. opracowywanie planów obrony cywilnej Miasta, oraz nadzór i koordynacja nad opracowywaniem planów obrony cywilnej jednostek podległych Burmistrzowi, w tym wytypowanych zakładów pracy i podmiotów gospodarczych;
 17. organizowanie szkolenia i ćwiczeń obrony cywilnej na szczeblu Miasta, a także udział w prowadzonych szkoleniach w zakresie samoobrony ludności;
 18. tworzenie i przygotowanie do działania jednostek organizacyjnych /formacji/ OC;
 19. przygotowanie i organizacja ewakuacji ludności na terenie Miasta, opracowywanie planów działania w tym zakresie, stała ich aktualizacja oraz koordynacja tych zagadnień na szczeblu miejskim;
 20. wypracowywanie niezbędnych Burmistrzowi danych, dla potrzeb koordynacji prowadzonych działań ratowniczych przez formacje OC na terenie Miasta Łowicza;
 21. koordynacja na szczeblu Miasta przedsięwzięć /w tym realizowanych przez inne podmioty w zakresie przygotowania środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy lekarskiej i socjalnej dla ewakuowanej ludności;
 22. planowanie i przygotowanie do funkcjonowania urządzeń specjalnych dla potrzeb OC i ludności cywilnej oraz obiektów i urządzeń na potrzeby kierowania obroną cywilną;
 23. bilansowanie potrzeb w skali Miasta i planowanie dostaw wody pitnej dla ludności, zakładów przemysłowych, urządzeń specjalnych oraz likwidacji skażeń i celów przeciwpożarowych w sytuacjach wyższych stanów gotowości obronnej państwa;
 24. planowanie, przygotowanie i koordynacja zadań w zakresie zaciemniania i wygaszania oświetlania na obszarze Miasta i zakładach pracy oraz w środkach transportu w sytuacjach zagrożeń;
 25. organizowanie przedsięwzięć zwiększających stopień ochrony zakładów pracy oraz obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przed działaniem środków rażenia;
 26. koordynowanie przedsięwzięć związanych z ochroną dóbr kultury przed środkami rażenia oraz ewakuacją tych dóbr;
 27. koordynacja realizowanych przez inne podmioty przedsięwzięć związanych z organizowaniem ochrony płodów rolnych, zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz przed skutkami rażenia oraz ich bilansowanie w planach oc Miasta;
 28. koordynacja przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków powstałych klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;
 29. organizacja i prowadzenie treningów w zakresie odbioru i przekazywania sygnałów o zagrożeniach z siedziby Korpusu Obrony Powietrznej oraz Wojewódzkiego Centrum Reagowania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi;
 30. gromadzenie informacji /tworzenie baz danych/ o istotnych zagrożeniach czasu „P” i „W” oraz środkach zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym dla potrzeb zarządzania kryzysowego i OC;
 31. udział w przygotowaniach kompleksowej analizy zagrożeń dla potrzeb OC i zarządzania kryzysowego;
 32. działalność koordynacyjno - operacyjna w sytuacjach noszących znamiona kryzysu organizacja łączności, współdziałania, opracowywanie procedur zarządzania kryzysowego;
 33. organizowanie systemu łączności dla potrzeb Szefa OC Miasta w sytuacjach kryzysowych;
 34. szkolenie zespołu dyżurnego Miejskiego Centrum Reagowania w zakresie obiegu informacji, alarmowania i współdziałania w sytuacjach kryzysowych, oraz prowadzenie szkoleń w tym zakresie;
 35. współdziałanie z administracją zespoloną, nie zespoloną, gminami sąsiednimi oraz innymi organizacjami i podmiotami w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i katastrofom oraz likwidacji ich skutków;
 36. prowadzenie kontroli w jednostkach podległych Burmistrzowi w zakresie realizacji zadań OC, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych oraz w zakładach pracy wykorzystujących do produkcji TSP i przedstawianie Szefowi OC Miast wniosków z tych kontroli;
 37. przygotowanie rocznego planu pracy Miejskiego Zespołu Reagowania;
 38. podejmowanie działań mających na celu powiększanie zasobów sił i środków niezbędnych do efektywnego reagowania;
 39. opracowanie regulaminu bieżących prac zespołu oraz procedur działań w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej realizowanych przez Miejskie Centrum Reagowania;
 40. ustalanie przedmiotu i terminu posiedzeń Miejskiego Zespołu Reagowania;
 41. opracowanie i stała aktualizacja planu reagowania kryzysowego;
 42. opracowywanie planów ćwiczeń i ich przygotowywanie /stosownie do potrzeb/;
 43. prowadzenie raportów bieżących i okresowych;
 44. prowadzenie kart zdarzeń, w przypadku uruchomienia grup roboczych o charakterze czasowym;
 45. prowadzenie dokumentacji dotyczącej raportów odbudowy;
 46. udział w przygotowaniach kompleksowej analizy zagrożeń.
 47. nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Wczesnego Ostrzegania Ludności oraz koordynowanie jego funkcjonowania i planowanie potrzeb w tym zakresie;
 48. współudział w organizacji na szczeblu Miasta systemu łączności na potrzeby działań w sytuacjach zagrożeń;
 49. planowanie potrzeb w zakresie środków finansowych i materiałowo-technicznych do realizacji zadań OC, funkcjonowania Miejskiego Zespołu Reagowania;
 50. pełnienie stałego dyżuru po godzinach pracy Miejskiego Centrum Reagowania.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2016-03-15 10:06:00)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2016-07-20 15:43:56)
Liczba odwiedzin: 11523
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij