Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Małgorzaty, Andrzeja, Sary
Dzisiaj jest: 13 lipca 2024

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Burmistrz Miasta Łowicza informuje, że 14 października 2020 roku opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Uchwała Nr XXVII/242/2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 września 2020 roku, wprowadzająca zmiany do Uchwały Nr XVII/120/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 4 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród sportowych i wyróżnień dla zawodników i trenerów, zmienionej uchwałą nr X/61/2015 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVII/120/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 4 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród sportowych i wyróżnień dla zawodników i trenerów (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2015 r. poz. 3104 z dnia 5 sierpnia 2015 roku) Powyższa uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym, a więc od 28 października 2020 roku. Wprowadzone zmiany do uchwały zasadniczej o stypendiach i nagrodach sportowych dla zawodników i trenerów dotyczą terminu składania i rozpatrywania wniosków.

Uchwała Nr XVII/120/2011 Rady Miejskiej w Łowiczu określa następujące zasady i tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz nagród sportowych i wyróżnień dla zawodników i trenerów:

I Stypendium sportowe może otrzymać:
zawodnik osiągający wysokie wyniki sportowe indywidualnie albo zespołowo we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym po spełnieniu następujących warunków:
 1. jest członkiem klubu sportowego działającego na terenie Gminy Miasta Łowicza,
 2. w chwili przyznania stypendium sportowego nie ukończył 25 lat;
 3. jest objęty programem szkolenia;
 4. nie otrzymuje wynagrodzenia za uprawianie sportu;
 5. posiada stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Łowicz;
 6. f. uprawia dyscyplinę olimpijską, szachy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Sportowy lub dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, prowadzonym przez Ministerstwo Sportu organizowanych w formie Igrzysk Młodzieży Szkolnej (IMS) oraz Ogólnopolskiej Gimnazjady, Ogólnopolskiej Licealiady organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy i zajął miejsca od I do III;
 7. lub brał udział w Igrzyskach Olimpijskich bądź zajął miejsca:
  • od I do VIII w Mistrzostwach Świata,
  • od I do VII w Mistrzostwach Europy,
  • od I do VI w Mistrzostwach Polski,
  • w grach zespołowych związanych z udziałem w rozgrywkach w trzech najwyższych ogólnopolskich klasach rozgrywkowych pod warunkiem, że nie jest to najniższy poziom rozgrywek dla nie więcej niż trzech zawodników którzy szczególnie wyróżnili się w zespole lub przyczynili się do osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego,
  • bierze udział w grach zespołowych i jest członkiem kadry Polski lub Województwa.
Za dyscypliny olimpijskie uważa się (PKOL): badminton (kometka, wolant), boks, gimnastyka hokej na trawie, jeździectwo, judo, kajakarstwo, kolarstwo, koszykówka, lekkoatletyka, łucznictwo pięciobój nowoczesny, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka wodna, podnoszenie ciężarów, pływanie, pływanie synchroniczne, skoki do wody, softball, strzelectwo, szermierka, taekwon-do, tenis stołowy, tenis ziemny, triatlon, wioślarstwo, zapasy, żeglarstwo.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą występować:
 1. Klub sportowy działający na terenie gminy, którego zawodnik jest członkiem;
 2. Dyrektor szkoły;
 3. Rektor uczelni wyższej;
 4. Zawodnik lub jego opiekun prawny.
Wnioski o stypendium sportowe dla zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportową indywidualnie lub zespołowo należy złożyć w terminie do 30 listopada każdego roku do sekretariatu pok. nr 7 I piętro Urzędu Miejskiego w Łowiczu ul. Stary Rynek 1 za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym krajowym lub międzynarodowym za miniony rok kalendarzowy.

Do wniosku należy bezwzględnie załączyć:
 1. kserokopie dokumentów potwierdzających opisane osiągnięcia
 2. poświadczenie klubu sportowego o przynależności zawodnika do tego klubu sportowego oraz uprawianej w tym klubie dyscyplinie sportu oraz oświadczenie zawodnika o miejscu zameldowania stałego;
 3. zobowiązanie klubu do informowania o zaistniałych okolicznościach prowadzących do cofnięcia lub wstrzymania stypendium;
 4. zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej wydane przez właściwy dla danej dyscypliny Polski lub Okręgowy Związek Sportowy;
 5. w przypadku pobierania nauki aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające ten fakt;
 6. program szkolenia;
 7. oświadczenie zawodnika o niepobieraniu innego stypendium sportowego i nieotrzymywaniu wynagrodzenia za uprawianie sportu;
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 9. oświadczenie zawodnika do celów podatkowych.
Stypendium przyznawane jest przez Burmistrza Miasta Łowicza w formie Zarządzenia na okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Stypendium ma charakter uznaniowy. Liczba i wysokość Stypendiów Sportowych uzależniona jest od wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Miasta Łowicza.

Stypendia przyznawane są miesięcznie, w następującej wysokości:
 1. za zajęcie od I do VIII miejsca w Igrzyskach Olimpijskich lub ustanowienie rekordu świata - od 1.500 złotych do 3.000 złotych;
 2. za zajęcie od I do VIII miejsca w Mistrzostwach Świata seniorów, ustanowienie rekordu Europy lub udział w Igrzyskach Olimpijskich - od 1.000 złotych do 2.500 złotych;
 3. za zajęcie od I do VII miejsca w Mistrzostwach Europy seniorów lub ustanowienie rekordu Polski - od 800 złotych do 2.000 złotych;
 4. za zajęcie od I do VIII miejsca w Mistrzostwach Świata oraz od I do VII miejsca w Mistrzostwach Europy juniorów, młodzieżowców i niższych kategorii wiekowych lub ustanowienie rekordu świata, rekordu Europy - od 500 złotych do 1.500 złotych;
 5. za zajęcie od I do VI miejsca w Mistrzostwach Polski seniorów - od 500 złotych do 1.000 złotych;
 6. za zajęcie od I do VI miejsca w Mistrzostwach Polski juniorów, młodzieżowców lub ustanowienie rekordu Polski - od 100 złotych do 800 złotych;
 7. za zajęcie od I do VI miejsca w Mistrzostwach Polski młodzików i niższych kategorii wiekowych lub ustanowienie rekordu Polski - od 100 złotych do 500 złotych;
 8. za zajęcie od I do III miejsca w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (IMS) oraz Ogólnopolskiej Gimnazjady, Ogólnopolskiej Licealiady od 100 zł do 300 zł;
 9. w grach zespołowych za udział w rozgrywkach w trzech najwyższych ogólnopolskich klasach rozgrywkowych - od 100 złotych do 1.000 złotych dla nie więcej niż trzech zawodników którzy szczególnie wyróżnili się w zespole lub przyczynili się do osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego;
 10. w grach zespołowych od 100 złotych do 1.000 złotych dla członka kadry Polski lub Województwa.
WAŻNE!!!
Stypendysta, który otrzyma stypendium jest zobowiązany do przedstawienia udokumentowanego sprawozdania opisowego ze swoich osiągnięć za okres pobierania stypendium w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

Burmistrz wstrzymuje wypłacanie stypendium, w przypadku:
 1. zaniedbywania przez zawodnika obowiązków prawidłowej realizacji procesu szkolenia;
 2. przerwania przez zawodnika nauki, jeśli jest objęty obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki;
 3. nałożenia kary dyscyplinarnej przez polski lub okręgowy związek sportowy oraz macierzysty klub sportowy;
 4. naruszenia przepisów antydopingowych.
Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi, po ustaniu przyczyn jego wstrzymania, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały te przyczyny. Za okres, za który wstrzymano stypendium świadczenie nie przysługuje.

Burmistrz pozbawia stypendium w przypadku gdy zawodnik:
 1. zaprzestał uprawiania sportu;
 2. przestał spełniać warunki wymienione w § 2 ust.2 pkt 1-5 uchwały;
 3. popełnił przestępstwo z winy umyślnej, którego popełnienie stwierdzono prawomocnym orzeczeniem sądu.
Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została potwierdzona wydanym orzeczeniem lekarskim przez Przychodnię Medycyny Sportowej, może być wypłacane stypendium przez okres niezdolności, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy.

Zgłaszający powinien wypełnić formularz wniosku o przyznanie Stypendium Sportowego dostępny w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Łowiczu, ul. Stary Rynek 3 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łowiczu www.lowicz.eu w dziale Organizacje pozarządowe zakładce „Stypendia, nagrody i wyróżnienia sportowe dla zawodników i trenerów” patrz poniżej linki. (pliki do pobrania).

Szczegółowych informacji w sprawie Stypendium Sportowego udziela Michał Zalewski – Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki tel. (046) 830 91 49, ul. Stary Rynek 3; e-mail: kultura@um.lowicz.pl

II. Nagrodę mogą otrzymać zawodnicy i trenerzy po spełnieniu następujących warunków:
 1. Zawodnicy stale zameldowani na terenie Gminy Miasta Łowicza będących członkami klubu sportowego osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym
 2. Trenerzy, których zawodnicy osiągają wysokie wyniki sportowe.
Z wnioskiem o przyznanie nagrody i wyróżnienia dla zawodników i trenerów za wysokie wyniki sportowe, może wystąpić:
 1. klub sportowy;
 2. właściwy polski lub okręgowy związek sportowy;
 3. Dyrektor szkoły lub Rektor uczelni wyższej.
Wnioski o nagrody i wyróżnienia dla zawodników i trenerów należy złożyć w terminie do 30 listopada każdego roku do sekretariatu pok. nr 7 I piętro Urzędu Miejskiego w Łowiczu ul. Stary Rynek 1 za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym krajowym lub międzynarodowym za miniony rok kalendarzowy.

Do wniosku należy bezwzględnie załączyć:
 1. Kserokopię dokumentu potwierdzającego przynależność zawodnika do Szkoły/Uczelni/Klubu Sportowego.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających opisane osiągnięcia.
 3. Oświadczenie wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przyznaniem nagrody.
Nagrody mogą być przyznawane zawodnikom, w formie pieniężnej, w następującej wysokości:
 1. za zajęcie od I do VIII miejsca w Igrzyskach Olimpijskich lub ustanowienie rekordu Świata - do 30.000 złotych;
 2. za zajęcie od I do VIII miejsca w Mistrzostwach Świata - do 10.000 złotych;
 3. za zajęcie od I do VII miejsca w Mistrzostwach Europy lub ustanowienie rekordu Europy - do 5.000 złotych;
 4. za zajęcie od I do VI miejsca w Mistrzostwach Polski lub ustanowienie rekordu Polski - do 3.000 złotych;
 5. 5. za zajęcie od I do III miejsca w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (IMS) oraz Ogólnopolskiej Gimnazjady, Ogólnopolskiej Licealiady prowadzonym przez Ministerstwo Sportu oraz innych zawodów sportowych, organizowanych przez Polski Związek Sportowy, Szkolny Związek Sportowy, ogólnokrajowe stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń działające w zakresie kultury fizycznej lub sportu - do 1.500 zł;
 6. 6. w grach zespołowych za udział w rozgrywkach w trzech najwyższych ogólnopolskich klasach rozgrywkowych - do 1.500 złotych dla nie więcej niż trzech zawodników którzy szczególnie wyróżnili się w zespole lub przyczynili się do osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego lub członka kadry Polski lub Województwa.
Nagroda może być przyznana trenerowi w formie pieniężnej w wysokości od 1.000 do 5.000 złotych, jeżeli trener przyczynił się do osiągnięcia sukcesów sportowych zawodnika/zawodników.

III. Wyróżnienia przyznawane są zawodnikom i trenerom:
 1. w formie pucharów, dyplomów,
 2. nagród rzeczowych do 1.000 zł.
Wyróżnienie może być przyznane zawodnikowi, który nie otrzymał stypendium lub nagrody po spełnieniu co najmniej jednego z niżej wymienionych kryteriów:
 1. uczestniczył we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym;
 2. uzyskał certyfikat I klasy sportowej;
 3. został powołany do kadry zawodników, co najmniej wojewódzkiej, osiągnął w grach zespołowych miejsca od I do III w swojej lidze.
Wyróżnienie może być przyznane trenerowi, który nie otrzymał nagrody, pracuje w klubie sportowym na terenie gminy i przyczynił się do osiągnięcia sukcesów sportowych zawodnika/zawodników:
 1. uczestniczył we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym;
 2. uzyskał certyfikat I klasy sportowej;
 3. został powołany do kadry zawodników, co najmniej wojewódzkiej, osiągnął w grach zespołowych miejsca od I do III w swojej lidze.

Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2011-12-30 12:59:56)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2021-12-29 14:55:55)
Liczba odwiedzin: 11569
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij