Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Heleny, Wiesława
Dzisiaj jest: 22 maja 2024

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Urząd Miejski


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Wydział Finansowy
Symbol: FN
Adres: Plac Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz
Główny księgowy Urzędu: Ilona Siejka
Kierownik Referatu Podatków i Opłat: Monika Fudała
Wydział Finansowy
SKARBNIK MIASTA: Arkadiusz Podsędek tel. 46 830 91 16
Adres: Plac Stary Rynek 1 99-400 Łowicz

Referat Budżetu – symbol FNRB
Inspektor: Wiesława Kujawiak tel. 46 830 91 77
Starszy Inspektor: Ewelina Galus-Karasek tel. 46 830 91 15

Referat Księgowości – symbol FNRK
A) Główny księgowy Urzędu:
Ilona Siejka tel. 46 830 91 05
B) Płace, przelewy, środki trwałe:
Główny specjalista: Sylwia Godos tel. 46 830 91 74
C) Podatek VAT:
Inspektor: Magdalena Małecka tel. 46 830 91 73
D) Księgowość budżetowa:
Podinspektor: Izabela Malczyk tel. 46 830 91 04
Podinspektor: Dorota Białas tel. 46 830 91 03

Referat podatków i opłat – symbol FNRP
A) Wymiar – naliczanie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, ulgi, umorzenia, rozłożenie na raty
Kierownik referatu: Monika Fudała tel. 46 830 91 02
Inspektor: Anna Gałązka tel. 46 830 91 75
Podinspektor: Wioletta Gawęcka tel. 46 830 91 72
B) Księgowość podatkowa:
- Wymiar i windykacja podatku od środków transportu, windykacja opłaty za odpady
Podinspektor: Eliza Wróbel tel. 46 830 91 01
- Windykacja podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, inne opłaty
Podinspektor: Agata Wojciechowska tel. 46 830 91 00
- Windykacja opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty skarbowej i innych opłat
Młodszy referent: Paulina Graszka tel. 46 830 91 84
- Windykacja opłaty za użytkowanie wieczyste, uwłaszczenie w gruntach gminy, umowy dzierżawy
Podinspektor: Wioletta Gawęcka tel. 46 830 91 72

Konta bankowe
76 2030 0045 1110 0000 0236 7380 - opłata skarbowa, podatek od środków transportu, opłata za udostępnienie danych, użytkowanie wieczyste, zajęcie pasa drogowego, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłata za sprzedaż alkoholu

04 2030 0045 1110 0000 0236 7900 - wadia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy

UWAGA:
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, łączne zobowiązanie podatkowe – prosimy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji wymiarowej

Opłatę za odpady – prosimy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy wskazany w Zawiadomieniu o wysokości stawki

Do Wydziału Finansowego należą:

1. Referat Podatków i Opłat do zadań którego należy:
 1. dokonywanie wymiaru zobowiązań podatkowych z tytułu podatków i opłat lokalnych wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnego, podatku leśnego oraz dokonywanie zmian wymiaru w ciągu roku,
 2. prowadzenie spraw z zakresu opłaty skarbowej będących w kompetencji organu podatkowego,
 3. prowadzenie postępowań podatkowych i przygotowywanie decyzji w indywidualnych sprawach w zakresie ulg w podatkach i opłatach lokalnych oraz postanowień w zakresie podatków i opłat pobieranych przez urząd skarbowy, a stanowiących dochody gminy,
 4. kierowanie spraw dotyczących podatków i opłat do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
 5. wydawanie zaświadczeń: o figurowaniu w ewidencji podatkowej, o niezaleganiu w podatkach, o dokonaniu wpłaty w przypadku jej zagubienia lub zniszczenia i innych zaświadczeń,
 6. wykonywanie kontroli powszechności i prawidłowości opodatkowania na podstawie przepisów prawa podatkowego oraz przepisów dotyczących pomocy publicznej,
 7. prowadzenie postępowania w sprawie przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz gminy - w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody gminy oraz w zakresie przenoszenia odpowiedzialności za zobowiązania na osoby trzecie,
 8. występowanie do sądu o zabezpieczenie należności podatkowych poprzez wpis hipotek do Księgi Wieczystej urządzonej dla nieruchomości podatnika oraz do urzędów skarbowych o ustanowienie zastawów skarbowych,
 9. dokonywanie interpretacji -na pisemne zapytanie podatnika, inkasenta w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach,
 10. prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
 11. prowadzenie rachunkowości podatkowej (przypisy, odpisy, wpłaty i zwroty nadpłaconych kwot podatków),
 12. wystawianie upomnień na zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat oraz tytułów wykonawczych, będących podstawą wszczęcia egzekucji administracyjnej przez organ egzekucyjny, wezwań do zapłaty należności cywilno-prawnych, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych,
 13. rozdział wyciągu bankowego na potrzeby księgowości Urzędu,
 14. prowadzenie spraw związanych z opłatą targową (obsługa inkasentów – wydawanie druków opłaty oraz rozliczanie z jej poboru),
 15. opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących ustalania wysokości stawek podatków i opłat lokalnych, zwolnień podatkowych innych niż określone w ustawach oraz inkasa podatków i opłat,
 16. analizowanie stopnia realizacji planu dochodów i wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie,
 17. sporządzanie sprawozdawczości w zakresie realizowanych dochodów budżetowych, utraconych dochodów z tytułu ulg i zwolnień ustawowych oraz udzielonej pomocy publicznej,
 18. przygotowywanie materiałów do projektu budżetu w zakresie podatków i opłat,
 19. opracowywanie wniosków o przyznanie dotacji rekompensującej gminom utracone dochody na skutek zastosowania ustawowych zwolnień,
 20. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej dla przedsiębiorców, w tym wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy publicznej,
2. Referat Księgowości do zadań którego należy:
 1. prowadzenie rachunkowości Urzędu w zakresie dochodów niepodatkowych, wydatków, kosztów rozrachunków, inwestycji, majątku gminy i funduszy,
 2. prowadzenie ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 3. prowadzenie postępowania windykacyjnego należności niepodatkowych,
 4. prowadzenie obsługi bankowej i kasowej,
 5. obliczanie i wypłacanie wynagrodzeń pracownikom Urzędu, wypłacanie diet radnym oraz wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło,
 6. naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz sporządzanie deklaracji miesięcznych i rocznych,
 7. naliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji miesięcznych i rocznych,
 8. naliczanie i odprowadzanie składek na grupowe ubezpieczenia pracowników,
 9. sporządzanie deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 10. wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń dla celów emerytalno-rentowych,
 11. prowadzenie rejestru sprzedaży i rejestru zakupów oraz sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług,
 12. okresowe przeprowadzanie inwentaryzacji składników majątkowych gminy (kasa i druki ścisłego zarachowania, weryfikacja sald, weryfikacja środków trwałych wraz z wydziałami merytorycznymi),
 13. rozliczanie przeprowadzonych inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim,
 14. sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki oraz bilansu z wykonania budżetu, łącznych sprawozdań finansowych i bilansu skonsolidowanego,
 15. analizowanie wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych,
 16. wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie,
 17. przygotowywanie materiałów do projektu budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz ich zmian w trakcie roku budżetowego,
 18. opracowywanie planów finansowych oraz zarządzeń zmieniających te plany,
 19. sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych oraz łącznych sprawozdań budżetowych,
 20. przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań budżetowych,
 21. sporządzanie łącznego jednostkowego sprawozdania budżetowego z dochodów i wydatków realizowanych przez Referat Podatków i Referat Księgowości.
 22. zapewnienie obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
3. Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu "FN
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2007-10-11 13:46:06)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2023-12-13 11:51:47)
Liczba odwiedzin: 20205
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij