Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Heleny, Wiesława
Dzisiaj jest: 22 maja 2024

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Urząd Miejski


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa
Naczelnik Wydziału: Agnieszka Karczewska
Do Wydziału Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa należą sprawy:
 1. tworzenie gminnego zasobu nieruchomości;
 2. przygotowywanie dokumentacji i wniosków do Wojewody o wydanie decyzji o stwierdzenie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości przyjętych do komunalizacji;
 3. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego;
 4. przygotowywanie wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza;
 5. ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy;
 6. zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej;
 7. udzielanie bonifikat od ustalonej ceny w przypadku sprzedaży nieruchomości;
 8. ustanawianie na rzecz jednostki organizacyjnej trwałego zarządu i jego wygaszania;
 9. ustalanie wysokości opłat rocznych oraz udzielanie bonifikat w związku z przekazaniem nieruchomości w trwały zarząd;
 10. aktualizacja opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości;
 11. ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych oddawanych w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd oraz ustalanie opłat w przypadku niedotrzymania ustalonych terminów;
 12. udzielanie bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego;
 13. aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej;
 14. ustalenie innego terminu, niż ustawowy, zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego;
 15. aktualizacja bazy użytkowników wieczystych;
 16. wydawanie oświadczeń zezwalających na wykreślenie z ksiąg wieczystych zobowiązań i hipotek przymusowych w przedmiocie użytkowania wieczystego nieruchomości;
 17. ustanawianie użytkowania wieczystego gruntu oraz przenoszenia własności budynków, innych urządzeń i lokali na rzecz spółdzielni;
 18. przygotowywanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego i odmowie przekształcenia w prawo własności oraz ustaleniu wysokości opłaty z tego tytułu;
 19. przygotowywanie decyzji o nieodpłatnym przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności;
 20. przekazywanie gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza do korzystania, w tym dzierżawę z wyłączeniem gruntów przeznaczonych pod drogi, place i zieleń;
 21. wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości;
 22. ustalanie opłat adiacenckich;
 23. przygotowywanie decyzji o podziale nieruchomości;
 24. przeprowadzenie czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości;
 25. przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego;
 26. przygotowywanie wniosków i zbieranie materiałów w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości komunalnych na drodze cywilnoprawnej;
 27. przygotowywanie wniosków w sprawie nabycia własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne;
 28. ustalanie odszkodowania za przejście z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Łowicza działek wydzielonych na etapie podziału nieruchomości pod drogi publiczne;
 29. zapewnianie gruntów na potrzeby pracowniczych ogrodów działkowych;
 30. przekazywanie gruntów w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców;
 31. udział w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie;
 32. prowadzenie spraw związanych z oznaczeniem budynków numerami porządkowymi;
 33. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie nadania nazw ulicom w mieście;
 34. udział przy sporządzaniu spisów rolnych;
 35. przygotowywanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości;
 36. wyrażanie zgody na budowę infrastruktury na gruntach stanowiących własność gminy;
 37. udział w ustaleniu przebiegu granic nieruchomości przez geodetę;
 38. przygotowanie materiałów wyjściowych i prowadzenie dokumentacji formalno - prawnej w procesie sporządzania:
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
  • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • okresowych ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta,
  • analiz wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 39. podawanie do publicznej wiadomości i zawiadamianie o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz występowanie o opinię właściwych organów administracji rządowej;
 40. uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z właściwymi organami;
 41. podawanie do publicznej wiadomości i zawiadamianie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze;
 42. prowadzenie postępowania dotyczącego rozpatrywania uwag wniesionych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 43. przygotowywanie dokumentów związanych z ogłoszeniem w wojewódzkim dzienniku urzędowym uchwał o zatwierdzeniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 44. wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 45. prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gromadzenie materiałów związanych z tymi planami, przekazywanie kopii uchwalanych planów właściwym organom;
 46. udzielanie informacji oraz wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 47. wydawanie zaświadczeń o braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 48. przygotowywanie materiałów i prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszarów nie objętych ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 49. prowadzenie rejestru wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 50. przygotowywanie materiałów i prowadzenie dokumentacji dotyczących negocjacji w sprawach wprowadzania zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 51. przygotowywanie materiałów i prowadzenie dokumentacji dotyczących negocjacji w sprawach ustalania odszkodowań z tytułu obniżenia wartości nieruchomości powstałych wskutek uchwalenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 52. przygotowywanie i wydawanie decyzji o ustaleniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałych wskutek uchwalenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 53. przygotowywanie informacji na sesję Rady Miejskiej o zgłoszonych żądaniach w sprawie rekompensaty za obniżenie wartości nieruchomości i wydanych decyzjach o ustaleniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości;
 54. zlecanie prac związanych z:
  • opracowywaniem ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Łowicz;
  • opracowywaniem projektu studium (zmiany studium);
  • opracowywaniem ocen indywidualnych wniosków o zmianę planu miejscowego;
  • analizą wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2;
  • opracowywaniem projektów planów miejscowych dla miasta Łowicza;
  • opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy im lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2008-09-29 10:56:41)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2016-07-20 12:02:14)
Liczba odwiedzin: 16359
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij