Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Heleny, Wiesława
Dzisiaj jest: 22 maja 2024

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Urząd Miejski


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Wydział Spraw Komunalnych
Symbol: SK
Adres: Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz
Nr telefonu: 46 830-91-48, 46 830-91-47, 46 830-91-53
Fax: 46 830-91-60
Naczelnik Wydziału: Paweł Gawroński
Z-ca Naczelnika Wydziału: Beata Makowska
Inspektor: Piotr Kosiorek
Inspektor: Justyna Myczka
Do Wydziału Spraw Komunalnych należą sprawy:
 1. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych i ustawy prawo o ruchu drogowym w ramach kompetencji zarządu dróg miejskich,
 2. dbanie o należyty wygląd tablic z nazwami ulic, w przypadku ich zniszczenia lub zmiany nazwy ulicy zlecanie ich wykonania,
 3. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i utrzymaniem targowicy miejskiej, w tym:
  • przygotowywanie projektu regulaminu Targowiska Miejskiego w Łowiczu i nadzór na jego realizacją,
  • wykonywanie zadań związanych ze zlecaniem prowadzenia Targowiska Miejskiego w Łowiczu przez inne podmioty gospodarcze,
  • przygotowywanie projektu umowy w tym przedmiocie oraz nadzór nad realizacją tej umowy,
  • przygotowywanie projektu umowy dzierżawy Targowiska Miejskiego w Łowiczu oraz nadzór nad realizacją tej umowy,
  • lokalizowanie obiektów budowlanych, w tym kiosków i pawilonów handlowych oraz urządzeń reklamowych,
  • przygotowywanie projektów umów dzierżawy części nieruchomości gruntowych pod obiektami budowlanymi, w tym kioskami i pawilonami handlowymi oraz urządzeniami reklamowymi,
  • przygotowywanie propozycji zagospodarowania Targowiska Miejskiego w Łowiczu,
 4. przygotowywanie projektów umów dzierżawy, użyczenia i nieodpłatnego używania z prawem pobierania pożytków części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza, zlokalizowanych na placach, w parkach i skwerach w celu organizacji ogródków gastronomicznych, festynów, biesiad, pikników i innych imprez plenerowych o charakterze kulturalnym, oświatowym, rozrywkowym, promocyjnym, rekreacyjnym, sportowym i tym podobnym,
 5. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt,
 6. prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo wodne przewidzianych jako zadania miasta;
 7. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, odprowadzaniem ścieków, funkcjonowaniem kanalizacji deszczowej,
 8. wydawanie zezwoleń na podłączenie do istniejącej miejskiej sieci wodnej i kanalizacyjnej;
 9. prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska;
 10. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o odpadach;
 11. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i sprawowaniem opieki nad miejscami pamięci narodowej w odniesieniu do cmentarzy, kwater, mogił i grobów wojennych oraz pomników;
 12. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem odszkodowania za szkody związane z wykonaniem, utrzymaniem i eksploatacją urządzeń zaopatrzenia w wodę stanowiących własność komunalną;
 13. prowadzenie spraw dotyczących cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego;
 14. prowadzenie spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku w mieście, współdziałanie w tym zakresie z Komendą Powiatową Policji i innymi organami;
 15. prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym;
 16. realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo energetyczne;
 17. ochrona zabytków na terenie miasta w porozumieniu i uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
 18. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu Gminy Miasta Łowicza,
 19. przyjmowanie zawiadomień o odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem i niezwłoczne, nie dłużej niż w terminie 3 dni przekazanie Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków przyjętego zawiadomienia;
 20. przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu, co którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznymi niezwłoczne, nie dłużej niż w terminie 3 dni przekazanie Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków przyjętego zawiadomienia;
 21. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej;
 22. opracowywanie planów z zakresu zakładania terenów zieleni miejskiej;
 23. nadzorowanie i rozliczanie zakładów zajmujących się bieżącym utrzymaniem terenów zielonych;
 24. rozpatrywanie i wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów na terenie miasta;
 25. prowadzenie postepowań związanych z wymierzeniem administracyjnej kary pieniężnej za:
  • usunięcia drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia,
  • usunięcia drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości,
  • zniszczenia drzewa lub krzewu,
  • uszkodzenia drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa;
 26. nadzór nad działalnością Zakładu Usług Komunalnych i Zakładu Energetyki Cieplnej i Miejskiego Zakładu Komunikacji,
 27. prowadzenie spraw związanych z ustawą o ochronie przeciwpożarowej;
 28. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i kontrolą prawidłowości wykorzystania dotacji -zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne,
 29. koordynacja i monitorowanie zadań z zakresu Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
 30. przygotowywanie dla marszałka województwa sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
 31. organizowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmującego właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta;
 32. nadzór nad punktem selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 33. sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazywanych do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz do Marszałka Województwa Łódzkiego;
 34. weryfikacja sprawozdań kwartalnych przekazywanych przez podmioty odbierające odpady komunalne;
 35. prowadzenie spraw w zakresie składanych przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 36. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem i egzekwowaniem obciążeń wynikających ze złożonej deklaracji lub wymiaru opłaty ustalanego w drodze decyzji administracyjnej;
 37. prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi;
 38. dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;
 39. opracowywanie regulaminów utrzymania czystości i porządku oraz nadzór nad ich realizacją;
 40. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 41. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych
 42. prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczani ścieków,
 43. udostępnianie mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o adresach firm i punktów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych;
 44. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń dla podmiotów wykonujących działalność, polegającą na: opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 45. prowadzeniu schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych;
 46. sporządzania, gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych i obiektach mostowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury,
 47. przeprowadzanie procedur związanych z zamówieniami publicznymi we wszystkich zakresach działalności wydziału (wykonywanie robót budowlanych związanych z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg, obiektów inżynierskich i elementów bezpieczeństwa ruchu, wykonywaniem projektów organizacji ruchu, konserwacja oświetlenia ulicznego, inwestycji oświetleniowych, mechanicznym i ręcznych oczyszczaniem Miasta, zakupem energii el. dla obiektów Urzędu, oświetlenia ulicznego oraz jednostek organizacyjnych Miasta, pielęgnacja i usunięcie drzew rosnących na terenie Gminy Miasto Łowicz), oraz nadzór nad realizacją tych zamówień,
 48. współpraca ze służbami Zakładu Usług Komunalnych w Łowiczu oraz innymi podmiotami obejmująca działania z zakresu realizacji zadań wynikających z Ustawy o drogach publicznych i Prawo o ruchu drogowym;
 49. prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami za szkody wyrządzone osobom trzecim związane z realizacją obowiązków zarządcy dróg gminnych Miasta Łowicza oraz prowadzenie postępowań związanych z uzyskiwaniem odszkodowań za szkody na mieniu Gminy Miasto Łowicz znajdującym się w pasach drogowych dróg gminnych Miasta Łowicza,
 50. opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 51. zawieranie i realizacja porozumień Gminy Miasto Łowicz z organami administracji państwowej lub samorządowej,
 52. współpraca z Miejskim Zakładem Komunikacji w Łowiczu w zakresie komunikacji miejskiej oraz koordynowanie w spraw dotyczących współdziałania Gminy Miasta Łowicza z gminami ościennymi w zakresie wykonywania zadań lokalnego transportu zbiorowego na terenie tych gminy,
 53. uzgadnianie zasad korzystania z przystanków autobusowych oraz rozkładów jazdy przewoźników w zakresie ustawy o transporcie drogowym,
 54. prowadzenie spraw dotyczących Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Związku Międzygminnego „Bzura”,
 55. prowadzenie spraw związanych z bieżącą konserwacją oświetlenia ulicznegoi realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo energetyczne
 56. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 57. Prowadzenie spraw związanych z finasowaniem usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie miasta,
 58. Prowadzenie praw związanych z utrzymaniem strefy płatnego parkowania na terenie miasta Łowicza.
Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu "SK".
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2008-01-17 12:40:07)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2023-05-17 17:19:59)
Liczba odwiedzin: 25586
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij