Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Heleny, Wiesława
Dzisiaj jest: 22 maja 2024

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Urząd Miejski


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Wydział Spraw Lokalowych i Działalności Gospodarczej
Symbol: LD
Naczelnik Wydziału: Monika Jagieła
Do Wydziału Spraw Lokalowych i Działalności Gospodarczej należą sprawy:
 1. prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, a w szczególności:
  • przyjmowanie i weryfikowanie wniosków w sprawie przyznania bądź w sprawie zamiany mieszkania,
  • przygotowywanie projektów list rocznych i dodatkowych osób zakwalifikowanych do wynajęcia lokalu,
  • przygotowywanie pism wskazujących osobę, z którą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej winien nawiązać umowę najmu,
  • prowadzenie postępowania w celu ustalenia uprawnień do lokalu osób pozostających w nim po śmierci lub wyprowadzeniu się najemcy,
  • przygotowywanie i realizacja wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
  • opracowywanie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
  • przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie ustalania stawek czynszu dla zasobu mieszkaniowego gminy,
 2. prowadzenie spraw związanych z gospodarką lokalami mieszkalnymi i socjalnymi,
 3. nadzór nad działalnością Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie realizacji zadań związanych z gospodarowaniem zasobem lokalowym,
 4. prowadzenie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi, wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności:
  • przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz ich weryfikacja,
  • rejestracja wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego w systemie informatycznym,
  • przygotowywanie i wydawanie decyzji w związku ze złożonymi wnioskami o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
  • wydawanie decyzji wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego na wniosek zarządców,
  • wydawanie decyzji z urzędu bądź na wniosek, w sprawie wygaśnięcia decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy w związku z wymeldowaniem z lokalu, zamianą mieszkania, śmiercią wnioskodawcy i in.,
  • prowadzenie spraw związanych ze wznowieniem postępowania w sprawie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w sytuacji gdy dodatek przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych we wniosku lub deklaracji;
 5. sporządzanie comiesięcznych list wypłat dodatku mieszkaniowego dla wnioskodawców oraz zarządców mieszkań,
 6. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym,
 7. przygotowywanie sprawozdań półrocznych i rocznych z realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych;
 8. prowadzenie spraw związanych z CEIDG-1, a w szczególności:
  • przyjmowanie wniosków CEIDG-1 oraz potwierdzanie tożsamości wnioskodawcy,
  • sprawdzanie poprawności składanych wniosków,
  • przekształcanie złożonych wniosków na formę dokumentu elektronicznego i przesyłanie do CEIDG,
  • udzielanie informacji o wpisach, które nie zostały przeniesione do CEIDG,
  • przekazywanie do CEIDG informacji o udzielonych przez organ zezwoleniach, koncesjach, licencjach oraz wpisach dokonanych w rejestrach działalności regulowanej.
 9. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności:
  • przyjmowanie i weryfikacja wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży,
  • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaż,
  • wydawanie decyzji o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • prowadzenie spraw związanych z cofnięciem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 10. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o transporcie drogowym, a w szczególności:
  • udzielanie i zmiana zezwoleń oraz wydawanie decyzji o odmowie, cofnięciu i wygaśnięciu zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na obszarze obejmującym miasto,
  • udzielanie i zmiana licencji oraz wydawanie decyzji o odmowie, cofnięciu i wygaśnięciu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na obszarze obejmującym miasto,
  • prowadzenie spraw w zakresie przestrzegania przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu dla taksówek na obszarze miasta.
 11. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o usługach turystycznych, a w szczególności:
  • prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,
  • prowadzenie ewidencji i zaszeregowania pól biwakowych.
 12. prowadzenie kontroli przedsiębiorców w zakresie wykonywania działalności gospodarczej na podstawie zezwoleń i licencji wydanych przez Burmistrza,
 13. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, w szczególności:
  • przyjmowanie, rejestracja i sprawdzanie wniosków o przyznanie dodatku energetycznego,
  • przygotowywanie i wydawanie decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania dodatku energetycznego,
  • sporządzenie comiesięcznych list wypłat dodatku energetycznego,
  • sporządzenie wniosków i rozliczeń dotyczących dotacji celowej na finansowanie wypłat dodatku energetycznego z budżetu,”
 14. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2008-09-29 10:38:42)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2016-07-20 11:56:49)
Liczba odwiedzin: 13200
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij