Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Heleny, Wiesława
Dzisiaj jest: 22 maja 2024

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Urząd Miejski


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Wydział Spraw Obywatelskich
Symbol: SO
Adres: Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz
Pokój: 25
Naczelnik Wydziału: Edyta Fabijańska
Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich należą sprawy:
 1. W zakresie spraw ewidencji ludności:
  • przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych i rejestracja danych w systemie teleinformatycznym,
  • występowanie z wnioskiem o nadanie i zmianę numeru PESEL w przypadkach przewidzianych w ustawie o ewidencji ludności,
  • powiadamianie o nadaniu numeru PESEL,
  • prowadzenie rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców w systemie informatycznym,
  • zawiadamianie uprawnionych organów wojskowych o naniesionych zmianach w ewidencji ludności,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych,
  • przekazywanie dyrektorom publicznych szkół podstawowych i gimnazjów informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat,
  • udostępnianie upoważnionym podmiotom danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców i wydawanie decyzji administracyjnych w tych sprawach,
  • wydawanie zaświadczeń i poświadczeń z prowadzonych rejestrów ewidencji ludności,
  • przekazywanie danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności w zakresie wykonywania obowiązku meldunkowego,
  • usuwanie niezgodności danych zawartych w rejestrze PESEL lub w rejestrze mieszkańców z posiadanymi dokumentami lub ze stanem faktycznym,
  • powiadamianie właściwych organów i przekazywanie zleceń o stwierdzeniu niezgodności danych zawartych w rejestrze PESEL lub w rejestrze mieszkańców z posiadanymi dokumentami lub ze stanem faktycznym,
  • zawiadamianie zainteresowanych osób o sposobie załatwienia sprawy w przypadku stwierdzonych niezgodności, o których mowa w § 29 ust. 1 pkt 1) ppkt k) i ppkt l),
  • przyjmowanie i realizacja zleceń od innych organów o stwierdzonych niezgodnościach danych, o których mowa w § 29 ust. 1 pkt 1) ppkt k) i ppkt l),
  • opracowywanie sprawozdań i przekazywanie danych statystycznych, których zbieranie objęte jest obowiązkiem na podstawie odrębnych przepisów o statystyce publicznej,
  • przygotowywanie informacji o danych statystycznych w zakresie demografii i ich udostępnianie zgodnie z zasadami dot. dostępu do informacji publicznej.
 2. W zakresie dokumentów tożsamości:
  • przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego, unieważnianie dokumentów tożsamości oraz prowadzenie w formie papierowej i elektronicznej dokumentacji w tych sprawach,
  • wprowadzanie danych do Rejestru Dowodów Osobistych i ich przetwarzanie,
  • przyjmowanie spersonalizowanych dowodów osobistych i wprowadzanie ich do Rejestru Dowodów Osobistych,
  • prowadzenie w formie papierowej kartoteki kopert dowodowych,
  • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dokumentów tożsamości,
  • przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego i wydawanie zaświadczeń w tych sprawach,
  • udostępnienie w trybie jednostkowym uprawnionym podmiotom danych z Rejestru Dowodów Osobistych,
  • udostępnianie uprawnionym podmiotom dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
  • przyjmowanie zleceń o stwierdzonych niezgodnościach w danych osobowych i usuwanie tych niezgodności w Rejestrze Dowodów Osobistych,
  • przekazywanie zleceń usunięcia niezgodności danych zawartych w zbiorze PESEL z posiadanymi dokumentami,
  • wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych,
  • załączanie do kopert dowodowych informacji o zgonie i wyłączanie w celu przekazywania do archiwum kopert dowodowych osób zmarłych.
 3. W zakresie wyborów i referendum:
  • prowadzenie rejestru wyborców i wydawanie decyzji administracyjnych w tych sprawach,
  • sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców i osób uprawnionych do udziału w referendum i wydawanie decyzji administracyjnych w tych sprawach,
  • wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,
  • sporządzanie aktów pełnomocnictwa do głosowania oraz prowadzenie i aktualizacja wykazu sporządzonych aktów pełnomocnictwa do głosowania i list wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa,
  • przyjmowanie, kompletowanie i merytoryczne sprawdzanie wniosków – zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego, a także przekazywanie kopii zgłoszeń do Wydziału Organizacyjnego oraz informowanie komórki sporządzającej spis wyborców o osobach zgłaszających zamiar głosowania korespondencyjnego.
 4. W zakresie spraw wojskowych:
  • prowadzenie rejestracji osób na potrzeby ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej,
  • udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej,
  • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach szczególnych uprawnień żołnierzy i ich rodzin,
  • realizowanie zadań związanych z planowaniem świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, w tym wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących nakładania świadczeń na rzecz obrony oraz sporządzanie planów i zestawień dotyczących tych świadczeń,
 5. W zakresie zgromadzeń:
  • przyjmowanie zgłoszeń o mającym odbyć się zgromadzeniu oraz wydawanie decyzji administracyjnych zakazujących odbycia zgromadzenia publicznego,
  • uczestnictwo i rozwiązywanie zgromadzeń na podstawie odpowiedniego upoważnienia organu gminy,
 6. W zakresie zadań obronnych:
  • opracowywanie programów i planów szkolenia obronnego,
  • opracowanie planu zasadniczego zamierzeń w zakresie realizacji zadań obronnych,
  • opracowanie i aktualizacja planu akcji kurierskiej oraz organizowanie w ramach akcji kurierskiej systemu doręczenia kart powołań i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej,
  • opracowanie i aktualizacja regulaminu funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Łowiczu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny,
 7. w zakresie bezpieczeństwa publicznego:
  • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu, Powiatowej Straży Pożarnej w Łowiczu oraz kontrola prawidłowości wykorzystywania przekazanych środków – zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
W skład Wydziału Spraw Obywatelskich wchodzi Pion Ochrony, który realizuje zadania wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych, a w szczególności:
 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
 • opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych,
 • prowadzenie postępowań sprawdzających,
 • kontrola ochrony informacji niejawnych, przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 • prowadzenie wykazu osób zatrudnionych, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych,
 • szkolenie pracowników urzędu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
W skład Pionu Ochrony wchodzi kancelaria niejawna, w której rejestrowane przetwarzane są materiały o klauzuli "poufne" i „zastrzeżone”.

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu "SO".
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2008-03-11 11:53:25)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2016-07-01 14:18:36)
Liczba odwiedzin: 25617
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij